• หน่วยงานภายในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

- ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 )กลุ่มงานเภสัชกรรม

- รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต

- ระบบบันทึก Medication Error รพ.สต

- ASU ภาพรวมของรพ.สต

- DEFINED DAILY DOSE

- ข้อมูลยาสำหรับ รพสต. เขตเชียงคำ - ภูซาง

- ขั้นตอนการเบิกจ่ายยาจากกลุ่มงานเภสัชกรรม1

- ตารางเบิกยา รพสต เชียงคำ-ภูซาง 2563

- แบบฟอร์มขอเบิกยา (ฉุกเฉิน)

- แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผนยา (ใบปรับแผน)

- ใบเบิกวัคซีน ว3-1 ปีงบ 63

- ใบเบิกเวชภัณฑ์ยา รพ.สต. ปี 2563

- แผนการใช้ยาปีงบ 2563

- ว.การแพทย์-แผนเบิก รพสต.กลุ่มงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

- ICS : Incident Command Systemนิติการ

- งานนิติการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ