• หน่วยงานภายในกลุ่มงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

- ICS : Incident Command Systemนิติการ

- งานนิติการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ