• ข้อมูลโรงพยาบาลข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล

1.1) ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)

        ชื่อ  โรงพยาบาลเชียงคำ
        ประเภท  โรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ-ตติยภูมิ(M1)
        เจ้าของ/ต้นสังกัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง
        ความครอบคลุมหน่วยบริการ  รพท. 1 แห่ง , รพ.สต. 27 แห่ง , สสม. 3 แห่ง
        สภาพแวดล้อมขององค์กร   โรงพยาบาลเชียงคำ ตั้งอยู่ที่ 244 หมู่ที่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
มีเนื้อที่ทั้งหมด 47 ไร่ 98 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506
        บริการหลัก (Main Service)  ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม (กาย จิตใจ สังคม อารมณ์) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิแก่ประชาชนในอำเภอเชียงคำ-ภูซางและอำเภอในเครือข่าย
        ขอบเขตการให้บริการ  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 231 เตียง ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สูติ – นรีเวชกรรม , กุมารเวชกรรม จักษุ และเวชกรรมฟื้นฟู ยกเว้นศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โสต ศอ นาสิก
        พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง และอำเภอใกล้เคียง (อำเภอจุน ,อำเภอปง,อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย)
        วิสัยทัศน์  โรงพยาบาลคุณภาพในการสร้างเสริมและดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสภาวะแห่งความเอื้ออาทร
        พันธกิจ  1.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกำหนด
                     2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะการทำงานที่เหมาะสม
                     3.พัฒนาให้ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพ
        ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและประชากร   อำเภอเชียงคำตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือ ของจังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น ระยะทาง 755 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ อำเภอจุน อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอเชียงคำ-ภูซาง มีประชากร รวมทั้งสิ้น 108,831 คน โดยเป็นเพศชาย 54,381 คน และเพศหญิง 54,450 คน ประชากรส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40-44 ปี อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

1.2) ประชากรรับส่งต่อจากอำเภอข้างเคียง

        อำเภอจุน จำนวนประชากร 50,530 คน , อำเภอปง จำนวนประชากร 52,922 คน อำเภอเชียงม่วน จำนวนประชากร 19,165 คน อำเภอเทิง จำนวนประชากร 82,778 คน
        กำลังคน : แพทย์ (ไม่มี Part time)
สาขา Full time (คน) สาขา Full time (คน)
อายุรแพทย์ 4 วิสัญญีแพทย์ 1
ศัลยแพทย์ 4 รังสีแพทย์ 2
สูตินรีแพทย์ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1
กุมารแพทย์ 2 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 2 ทันตแพทย์ 11
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ 1 จิตแพทย์ 0
จักษุแพทย์ 2 แพทย์หมุนเวียน 9

        กำลังคน : บุคลากรสาขาอื่น
สาขา Full time (คน)
ระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญา
เภสัชกร,จน.เภสัชกรรม 20 8
พยาบาลวิชาชีพ 244 -
พยาบาลเทคนิค - 1
เทคนิคการแพทย์,จน.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 5
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4 3
กายภาพบำบัด,จน.เวชกรรมฟื้นฟู 5 1
สุขศึกษา - -
โภชนากร 1 1
สังคมสงเคราะห์ 2 -

1.3) โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลเชียงคำ

          
Trolltunga, Norway

1.4) ผู้บริหาร

  •   •  นพ.ดนัย         ภัทรเธียรสกุล     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  •   •  นพ.จรัล               มะโน             รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
  •   •  นายรื่นรมย์          โกช่าง            รองผอ.ฝ่ายบริหาร
  •   •  นางเจนจิรา          ญาณสมเด็จ    หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

  • 1.5) ผู้ประสานงาน

    •   •  นางญาณนี         รัตนไพศาลกิจ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    •   •  นางมะลิ              ธีรบัณฑิตกุล             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ