ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล

ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)

ชื่อ โรงพยาบาลเชียงคำ ประเภท โรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ-ตติยภูมิ(M1) เจ้าของ/ต้นสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ความครอบคลุมหน่วยบริการ รพท. 1 แห่ง , รพ.สต. 27 แห่ง , สสม. 3 แห่ง สภาพแวดล้อมขององค์กร โรงพยาบาลเชียงคำ ตั้งอยู่ที่ 244 หมู่ที่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 47 ไร่ 98 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506 บริการหลัก (Main Service) ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม (กาย จิตใจ สังคม อารมณ์) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิแก่ประชาชนในอำเภอเชียงคำ-ภูซางและอำเภอในเครือข่าย ขอบเขตการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 231 เตียง ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สูติ – นรีเวชกรรม , กุมารเวชกรรม จักษุ และเวชกรรมฟื้นฟู ยกเว้นศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โสต ศอ นาสิก พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง และอำเภอใกล้เคียง (อำเภอจุน ,อำเภอปง,อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย) วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพในการสร้างเสริมและดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสภาวะแห่งความเอื้ออาทร พันธกิจ 1.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกำหนด 2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะการทำงานที่เหมาะสม 3.พัฒนาให้ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพ ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและประชากร อำเภอเชียงคำตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือ ของจังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น ระยะทาง 755 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ อำเภอจุน อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอเชียงคำ-ภูซาง มีประชากร รวมทั้งสิ้น 108,831 คน โดยเป็นเพศชาย 54,381 คน และเพศหญิง 54,450 คน ประชากรส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40-44 ปี อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ประชากรรับส่งต่อจากอำเภอข้างเคียง

อำเภอจุน จำนวนประชากร 50,530 คน , อำเภอปง จำนวนประชากร 52,922 คน อำเภอเชียงม่วน จำนวนประชากร 19,165 คน อำเภอเทิง จำนวนประชากร 82,778 คน กำลังคน : แพทย์ (ไม่มี Part time)

สาขา Full time (คน) สาขา Full time (คน)
อายุรแพทย์ 4 วิสัญญีแพทย์ 1
ศัลยแพทย์ 4 รังสีแพทย์ 2
สูตินรีแพทย์ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1
กุมารแพทย์ 2 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 2 ทันตแพทย์ 11
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ 1 จิตแพทย์ 0
จักษุแพทย์ 2 แพทย์หมุนเวียน 9

กำลังคน : บุคลากรสาขาอื่น

สาขา Full time (คน)
ระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญา
เภสัชกร,จน.เภสัชกรรม 20 8
พยาบาลวิชาชีพ 244 -
พยาบาลเทคนิค - 1
เทคนิคการแพทย์,จน.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 5
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4 3
กายภาพบำบัด,จน.เวชกรรมฟื้นฟู 5 1
สุขศึกษา - -
โภชนากร 1 1
สังคมสงเคราะห์ 2 -

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลเชียงคำ

แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
โทร 054-409000 ต่อ 1101
นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โทร 054-409000 ต่อ 1102
นายไพรัช หอมนาน
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โทร 054-409000 ต่อ 1103
นางสาววันเพ็ญ บุญประเสริฐ
หัวหน้าพยาบาล
โทร 054-409000 ต่อ 1104
นายแพทย์ปรัศนี อารีรัตน์
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
โทร 054-409000 ต่อ 1501
แพทย์หญิงสมรัก ภูติยานันต์
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 054-409000 ต่อ 1101

ผู้บริหาร

• พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
• นพ.ประพัฒน์ ธรรมศร รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
• นายไพรัช หอมนาน รองผอ.ฝ่ายบริหาร
• นางสาววันเพ็ญ บุญประเสริฐ รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
• นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
• พญ.สมรัก ภูติยานันต์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผู้ประสานงาน

• นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
• นางมะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ